Get Adobe Flash player
Homepage » Legal notes

INFORMACJE
Perfetti Van Melle Italia Srl jest częścią  włoskiej spółki zarejestrowaną  pod adresem:  Via XXV Aprile, 7 20020 Lainate (MI) Italy  o numerze VAT 05023760969. Korzystanie ze strony internetowej należącej do Perfetti Van Melle Italia Srl wymaga akceptacji warunków określonych poniżej. Należy pamiętać, że korzystanie z tej strony oraz pobieranie z niej materiałów oraz informacji  jest jednoznaczne z akceptacją tych warunków, które stają się wiążące dla użytkownika. Ta strona jest wyłączną własnością Perfetti Van Melle Italia Srl (Właściciel).

OGRANICZENIA STOSOWANIA
Cała zawartość tej strony podlega ochronie wynikającej z obowiązujących przepisów dotyczących praw autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna ze stron tej witryny internetowej ani żadna część strony internetowej nie może być kopiowana, reprodukowana, przenoszona, publikowana bądź rozpowszechniana w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody od Perfetti Van Melle Italia Srl. Nie naruszając powyższego, użytkownik może przechowywać na swoim komputerze PC i/lub drukować zawartość strony wyłącznie do użytku osobistego. Znaki towarowe i logo umieszczone na stronie są własnością PERFETTI VAN MELLE SpA oraz jej spółek zależnych i są chronione w zakresie wynikającym z ich rejestracji oraz obowiązujących przepisów prawa dotyczących własności przemysłowej. Znaki towarowe oraz logo nie mogą być użyte na jakiejkolwiek stronie internetowej innej niż PERFETTI VAN MELLE SpA bez uprzedniej pisemnej zgody  właściciela praw.
Znaki towarowe oraz/i logo wyświetlane na tej stronie nie mogą być użyte jako adresy internetowe do innych stron internetowych należących do prywatnych osób trzecich i/lub innych podmiotów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Perfetti Van Melle Italia Srl gwarantuje, że informacje zawarte na stronie internetowej są prawdziwe i odpowiadające faktom w dacie każdorazowej aktualizacji strony oraz   Perfetti Van Melle Italia Srl dostarcza je w pełnej zgodności z zasadami etyki biznesowej i dobrej wiary. W żadnym wypadku Perfetti Van Melle Italia Srl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z tej strony. W wyniku problemów technicznych bądź innych problemów informacje zawarte na tej stronie mogą być niedokładne lub błędne, ale nie ograniczając się do błędów typograficznych wykonanych przy wprowadzaniu informacji. Perfetii Van Melle Italia Srl zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji lub wymiany informacji zawartych na tej stronie w każdym czasie, w razie potrzeby, bez obowiązku wcześniejszego zawiadomienia.

HIPERŁĄCZA
Jeżeli ta strona zawiera linki do stron internetowych należących do prywatnych osób trzecich i/lub innych podmiotów, Perfetti Van Melle Italia Srl nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach powiązanych. Użytkownicy, którzy odwiedzają strony internetowe powiązane z tą stroną linkiem dokonują tego na własną odpowiedzialność, w szczególności w zakresie jakiejkolwiek wynikającej stąd straty, uszkodzenia lub kosztów niezależnie od ich charakteru. Powiązanie z takimi stronami nie oznacza żadnej przynależności, przedstawicielstwa, bądź innego związku z Perfetti Van Melle Italia Srl a właścicielem (-ami) podlinkowanej strony (-ami).

PRAWODAWSTWO I ORZECZNICTWO
Warunki te regulowane są przez prawo Włoch, a wszelkie spory powstałe w związku ze stroną internetową Perfetii Van Melle Italia Srl lub wynikające z  korzystania z niej  podlegają wyłącznej jurysdykcji Trybunału w Mediolanie. Niezależnie od powyższego Perfetti Van Melle Italia Srl zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia postępowania sądowego w obszarze właściwości sądowej innych krajów dla najlepszej ochrony swoich praw i uzasadnionych interesów.