Get Adobe Flash player
Homepage » privacy
POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH
W konsekwencji wizyty na tej stronie dane odwołujące się do zidentyfikowania lub umożliwiające zidentyfikowanie użytkowników podlegają przetwarzaniu. Administratorem Danych przetwarzanych na stronie jest Perfetii Van Melle Italia Srl z siedzibą w: Via XXV Aprile, 7 20020 Lainate (MI), Włochy.
PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.r.l CAP. SOC. € 20.000.000 INT. VER.
Sede Legale: Via XXV Aprile 7, C.P. N 134, 20020 Lainate (MI) Italy,
Reg. imprese MI C.F./P. IVA: 05023760969
R.E.A Milano n° 1790232

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie danych osobowych związane z usługami sieci Web na tej witrynie odbywa się w miejscu siedziby Administratora Danych, a zajmuje się tym wyspecjalizowany personel Biura odpowiedzialnego za przetwarzanie, bądź sporadycznie osoby odpowiedzialne za czynności konserwacyjne.

Dane nawigacyjne
Komputerowe systemy oprogramowania zaangażowane w pracę tej strony internetowej, w trakcie ich normalnego użytkowania wchodzą w posiadanie informacji osobistych, w wyniku transmisji poprzez protokoły internetowe. Informacje te nie są zbierane w celu przekazywania ich niezidentyfikowanym podmiotom ale poprzez procesy i powiązania danych, które są w posiadaniu osób trzecich, przez swój naturalny charakter mogą prowadzić do identyfikacji użytkowników. W tej kategorii danych są adresy IP lub nazwy przechowywane w sferze komputerów używanych przez tych, którzy korzystają ze strony, adresy w zapisie URI (Jednolity Identyfikator Zasobu) z wymaganych zasobów, czas żądania/zapytania, metoda używana w celu przekazywania zapytań do serwera, wielkość plików otrzymanych w odpowiedzi na żądanie, cyfrowy kod przedstawiający status odpowiedzi udzielonej przez serwer (poprawny komunikat, komunikat o błędzie itp…) i inne parametry powiązane z systemem operacyjnym oraz struktura i warunki korzystania z komputera użytkownika  Te dane są wykorzystywane jedynie do dostarczania anonimowej statystycznej informacji o sposobie używania strony oraz sprawdzenia jej prawidłowego działania i są natychmiast usuwane po wykorzystaniu. Dane mogą być użyte do dochodzenia odpowiedzialności w przypadku, gdy ich przetwarzanie zagraża stronie.

Dane dobrowolnie dostarczone przez użytkownika
Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne przekazywanie danych osobowych przez użytkownika poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na tej stronie oznacza również późniejsze przesyłanie tych danych przez użytkownika. Dane te będą przetwarzane przez Administratora  Danych w celu odpowiadania na wymagane usługi oraz, jeśli wyrazisz zgodę, oznacza to również wysyłanie materiałów reklamowych i informacyjnych drogą elektroniczną.

COOKIES
Cookies to pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym komputera przez serwer strony internetowej. Twój komputer jest prawdopodobnie skonfigurowany do akceptowania plików cookies, ale można zmodyfikować parametry, aby je odrzucić. Zalecamy to zrobić jeśli obawiasz się je otrzymywać.   Nie zbieramy konkretnych “informacji o odwiedzających” przy pomocy tej strony.

DOBROWOLNE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Z wyjątkiem tego, co zostało określone dla danych nawigacyjnych, użytkownik może dostarczyć dane personalne podane w formularzu wniosku.

WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH
Dane personalne są przetwarzane tylko przez automatyczne analizatory i nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone lub następnie przetworzone. Szczególne środki bezpieczeństwa są zachowywane w celu uniknięcia ryzyka ich zniszczenia lub utraty, czy przez przypadek, czy nie, nieutoryzowanego dostępu do danych lub operacji przetwarzania danych, które są albo niezgodne z prawem lub niezgodne z celami, dla których dane zostały zgromadzone. Administrator Danych zaadaptował wszystkie wymagane środki bezpieczeństwa przewidziane przez prawo. Administrator Danych zgodnie z podstawowymi normami międzynarodowymi, podjął również dodatkowe środki bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka w zakresie poufności, integralności i dostępności danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych.

UDOSTĘPNIANIE, PRZEKAZYWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH
Gromadzone dane mogą być przesyłane lub przekazywane do innych firm związanych z Administratorem Danych do działań ściśle związanych z  wydajnością usługi, takich jak zarządzanie systemem przetwarzania danych lub przetwarzanie dokonywane przez inne firmy do tych samych celów. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników są wykorzystywane do przetwarzania żądanych usług lub czynności, jak również w celach reklamowych i promocyjnych i są przekazywane osobom trzecim tylko w przypadku, gdy jest to konieczne dla prawidłowego dostarczenia usług. Oprócz tych przypadków, dane nie będą ujawnione ani podane do nikogo, chyba że jest to zgodne z obowiązującą umową i prawnymi zobowiązaniami, bądź użytkownik wyraził na to zgodę. W związku z tym, dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, również zamieszkałym za granicą , tylko i wyłącznie wtedy gdy a) istnieje wyraźna zgoda na udostępnianie danych osobom trzecim; b) istnieje potrzeba wymiany informacji w celu przetworzenia zapytań użytkownika; c) jest to niezbędne do wykonania żądań sądowych bądź policji. Żadne dane pochodzące z Sieci nie będą ujawniane bądź rozpowszechniane.

PRAWA PODMIOTU DANYCH
Każdy podmiot ma prawo w każdym czasie uzyskać informację, czy dane osobowe go dotyczące istnieją, ma prawo zapoznać się z ich zawartością i źródłem pochodzenia, zweryfikować ich poprawność albo zażądać ich scalenia, aktualizacji lub korekty (Art. 7, Legislative Decree 30 June 2003, n. 196).
Zgodnie z wyżej wymienionym artykułem masz prawo wystapić o usunięcie, o anonimizację lub zablokowanie danych, które przetwarzane są niezgodnie z prawem, a ponadto  wyrazić sprzeciw z uzasadnionych powodów do przetwarzania danych osobowych, nawet jeśli są one odpowiednie do gromadzenia.

ZMIANY W AKTUALNEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI
Administrator danych sprawdza swoją  politykę prywatności i bezpieczeństwa regularnie, i  jeśli to konieczne rozpatruje ją zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez prawo, organizację, bądź w wyniku zmian technologicznych. Wszelkie zmiany do wspomnianej polityki będą publikowane na tej stronie.

ZAPYTANIA, SKARGI I SUGESTIE
Każdy, kto jest zainteresowany uzyskaniem dodatkowych informacji lub pragnie podzielić się własnymi sugestiami, bądź chciałby złożyć reklamację lub wątpliwości dotyczących kwestii wynikłych w związku z polityka prywatności, bądź sposobem w jaki Administrator Danych traktuje te dane osobowe, może to zrobić na piśmie wysyłając list do Perfetti Van Melle Italia Srl  Via Angelo Clerici, 30 - 20020 Lainate (MI) Italy bądź drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: info@it.pvmgrp.com